Vials, sols, àrids i mescles bituminoses

El laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses de Pirineu Inspecció i Control ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs “in situ” i al laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres.

 • “Densitat-humitat” ”in situ” per mètodes nuclears.

 • Assaig de càrrega amb placa de càrrega.

 • “Densitat” ”in situ” d’un sòl pel mètode de la sorra.

 • Determinació de la densitat d’un sòl pel mètode de la sorra.

 • Extracció de testimonis de mescles bituminoses per determinar el gruix i de la densitat aparent.

Assaigs de laboratori
 • Materials terraplenats.

Segons l’article 330 del PG3, segons la ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. BOE 11-6-02,  els  assaig a realitzar per poder classificar el sòls com seleccionats, adequats són els següents:

 • Assaig granulomètric

 • Determinació del límit líquid i del límit plàstic

 • Sals solubles

 • Matèria orgànica

 • Proctor modificat

 • C.B.R.

Per classificat els sòls com tolerables o marginals els assaigs a realitzar a més a més dels mencionats anteriorment són:

 • Assaig de col·lapse

 • Assaig inflament

 • Assaig de contingut en guix

Materials granulars. Assaigs de caracterització:

Segons l’article 510 del PG3  els assaigs que demana són els següents:

 • Assaig granulomètric

 • Equivalent de sorra

 • Límits d’Atterberg

 • Índex de lajas

 • Percentatge de cares de fractura

 • Humitat natural

 • Compostos de sofre

 • Desgast Los Angeles

 • Proctor modificat

 • Proporció d’impureses de l’àrid gros

 • C.B.R.

Pirineu Inspecció i Control disposa dels equips necessaris per efectuar els treballs com es mostra en la fotografia adjunta, equip de Desgast Los Angeles.

Mescles bituminoses:

De les mescles bituminoses  realitzem control de procedència dels àrids, realitzant  els següents assaigs:

 • Desgast los Angeles

 • Coeficient de poliment accelerat de l’àrid gros

 • Densitat relativa i absorció de l’àrid gros i fi

 • Granulometria de cada fracció

 • Equivalent de sorra

 • Blau de metilè

 • Índex de lajas

 • Proporció de partícules triturades

 • Proporció d’impureses de l’àrid gros

De les mescles bituminoses en calent realitzem:

 • La presa de mostra per determinar el contingut del lligant i la granulometria dels àrids extrets . Per la determinació del contingut del lligant Pirineu Inspecció i Control utilitza un forn de combustió.

 • Tanmateix es determina el percentatge de buits i la densitat aparent.

Si necessiteu més informació dels nostres serveis, contacteu amb nosaltres.
Més informació
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound