Control de qualitat d’edificació

Formigó i els seus constituents

Pirineu Inspecció i Control realitza assaigs del formigó fresc com del formigó ja endurit, així com anàlisi dels seus components: àrids, aigua, ciment i de l’acer d’armar. Assaigs indicats a la instrucció de formigó estructural EHE.

L’assaig més habituals del formigó fresc és la determinació de la resistència a compressió. Els motlles que s’utilitzen són els cúbics de 15 cm. 

Pirineu Inspecció i control disposa d’una cambra humida, on guarda les provetes a una temperatura de 20± 2 ºC i una humitat > 95 % utilitzant un equip Vaisala de mesura de temperatura i humitat en continu.

Disposem una premsa de la marca Matest i la seva capacitat màxima és de 300 KN corresponent a una classe 1.

Formigó Fresc realitzem els assaigs de:

 • Consistència del formigó fresc segons UNE EN 12350-2.

 • Determinació de la densitat del formigó fresc segons UNE-EN 12350-6:2006.

 • Determinació de la homogeneïtat del formigó segons la taula 71.2.4 de la EHE-08.

Des de principis de juny de 2020, Pirineu Inspecció i Control està utilitzant com a procediment de control de recepció del formigó fresc, els motlles cúbics de 15 x 15 cm enlloc del tradicional motlle cilíndric de 15 x 30 cm, per tal de determinar la resistència a compressió del formigó. 

Des de Pirineu Inspecció i Control hem decidit de fer un pas endavant i apostar per la responsabilitat social, mirant per la salut del nostre equip de treball i per la societat. Obtenint un seguit de millores que enunciem a continuació: 

 • Millores ergonòmiques en el treball diari del nostre equip de treball. Una proveta cilíndrica juntament amb el motlle pesa aproximadament 20 Kg. En canvi una proveta cúbica amb el seu motlle pesa aproximadament 10 Kg. Per tant el nostre equip de treball no ha d’agafar tant de pes (estem parlant d’uns 10 kg aproximadament de menys).

 • Millores en el consum energètic: (menys càrrega en els vehicles de transport, menys consum).

 • Millores mediambientals: Abans de realitzar l’assaig de resistència a compressió del formigó, en el cas de les provetes cilíndriques, la superfície de la proveta destinada a rebre la càrrega, s’ha de preparar o bé mitjançant el polit i/o refrentat, generant pols o gasos tòxics. Amb la utilització de la proveta cubica, no necessitem ni polir ni refrentar la proveta amb sofre, i per tant no generem pols en el cas d’utilitzar la polidora ni emetem gasos tòxics al no utilitzar el sofre.

Formigó Endurit realitzem extraccions de testimonis de formigó per determinar:

 • La resistència a compressió UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3.

 • La profunditat de carbonatació de formigons endurits segons UNE 112011.

 • La determinació de clorurs segons UNE EN 14629 i UNE 112010.

 • La determinació del contingut de ciment en Kg/m3, s/ ASTM C 1084-2 amb relació aigua-ciment.

 • La determinació del contingut de ciment en %, segons ASTM C 1084-2.

 • Anàlisis químic per determinar si el formigó ha estat elaborat amb ciment aluminós (mètode de la oxina).

 • Determinació de la profunditat de penetració d’aigua sota pressió en formigó segons UNE EN 12390-8.

Aigua

L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra no ha de contenir cap ingredient perjudicial en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures front a la corrosió. 

Pirineu Inspecció i Control realitza els assaig d’aigua que enumerem a continuació:

 • pH

 • Substàncies dissoltes

 • Sulfats

 • Ions clorur

 • Hidrats de carboni

 • Substàncies soluble en èter

Àrids

Les característiques dels àrids hauran de permetre arribar a la adequada resistència i durabilitat del formigó que amb ells es fabrica . 

Com àrids per la fabricació de formigons es poden utilitzar àrids grossos (graves) i àrids fins, segons UNE EN 12620. àrids rodats o procedents de roques triturades.

La designació dels àrids es pot trobar al CAPÍTOL VI, Materials, article 29 de la EHE-O8.

Els assaigs que Pirineu Inspecció i Control realitza en els àrids són:

 • Assaig granulomètric segons UNE EN 933-1.

 • Equivalent de sorra (SE4) segons UNE 933-8.

 • Índex de lajas o llenques, segons UNE EN 933-3.

Assaigs físic-químics

 • Resistència a la fragmentació de l’àrid gros segons UNE EN 1097-2, Assaig de desgast Los Angeles.

 • Absorció d’aigua pels àrids, segons UNE EN 1097-6.

 • Pèrdua de pes en % amb cicles de sulfat magnèsic, segons UNE EN 1367-2.

Assaigs químics:

 • Determinació de l’ió Cl- soluble en aigua, en l’àrid gros i fi, segons l’article 7 de la UNE EN 1744-1.

 • Determinació de sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 de l’àrid gros i fi segons l’article 12 de la UNE EN 1744-1.

 • Determinació de compostos de sofre en l’àrid gros i fi, segons l’article 11 de la UNE EN 1744-1.

 • Determinació de matèria orgànica segons l’apartat 15.1 de la norma UNE EN 1744-1.

 • Determinació del material retingut tamís 0.063 mm UNE EN 933-2 i que flota en un líquid de pes específic 2, determinant segons l’apartat 14.2 de la norma UNE EN 1744-1.

 • Anàlisis químic per determinar si el formigó ha estat elaborat amb ciment aluminós (mètode de la oxina).

 • Assaig reactivitat àlcali-sílice segons UNE 146508 EX.

 • Assaig reactivitat àlcali- carbonat segons UNE 146507-2 EX.

Additius

Els additius  són substàncies o productes que es s’introdueixen al formigó abans de l’amassat ( o durant el mateix ) en una proporció al 5 % del pes del ciment per tal de donar-los noves propietats o modificar les que ja tenen.

Segons la EHE-08, hi ha 5 tipus d’additius que es consideren fonamentals:

 • Reductors d’aigua / Plastificants

 • Reductors d’aigua d’alta activitat / Superplastificants

 • Modificadors d’enduriment / Acceleradors, retardadors

 • Inclusors d’aire

 • Multifuncionals

Pirineu Inspecció i Control realitza assaigs dels additius, segons la normativa UNE EN 934-2 i controls documentals del marcatge CE.

Addicions

Les addiccions són materials inorgànics, putzolànics que poden ser afegits al formigó amb la finalitat de millorar alguna de les seves propietats o donar-li característiques especials. La EHE-08, recull únicament la utilització de les cendres volants i el fum de sílice.

Les cendres volants no podran contenir elements perjudicials que puguin afectar a la durabilitat del formigó o causar efectes de corrosió de les armadures. A més a més hauran de complir les següents especificacions d’acord amb la norma EN 450-1.

Ciment

El ciment haurà de proporcionar  al formigó les característiques que s’exigeixen en l’article 31 de la EHE-08.

El ciment emprat en la fabricació del formigó se li exigeix, complir amb el plec per a la recepció de ciments vigent (actualment la RC-08) que sigui de classe resistent 32,5 N/ mm² o superior. 

Pirineu Inspecció i Control realitza els assaig de control segons la RC-08 (Real decret 956/2008 del 6 de juny pel que s’aprova la instrucció per la recepció de ciments.

Si necessiteu més informació dels nostres serveis, contacteu amb nosaltres.
Més informació
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound